Leadership


James schmidt

CEO, AIA

John MEEgan

President, AIA

todd wrobleski

CFO, AIA

Matthew teismann

Director of Architecture, AIA